Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Nhóm Kiểm Toán Chi Phí & Hiệu Quả

  • Ho Chi Minh
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • Animal Husbandry / Veterinary, Mechanical / Auto / Automotive, Accounting / Auditing / Tax
  • 01/10/2019

Job Description

- Kiểm toán các khoản mục của BCTC đảm bảo tuân thủ đúng Chuẩn mực kế toán & các QĐ của luật thuế (GTGT, TNDN, Thuế nhà thầu, thuế TNCN...)
- Kiểm toán doanh thu & các khoản giảm trừ doanh thu
- Kiểm toán đánh giá rủi ro các khoản Nợ phải thu
- Kiểm toán chi phí Marketing & hiệu quả đạt được so với mục tiêu đề ra.
- Kiểm toán các khoản đi vay và chi phí lãi vay
- Kiểm toán chi phí sản xuất (sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng...), giá thành sản phẩm
- Kiểm toán chi phí bán hàng, hoa hồng, công tác phí
- Kiểm toán chi phí hành chánh, chi phí tiếp khách
- Đánh giá hiệu quả các phương án mua/vận chuyển nguyên liệu (nhập khẩu và trong nước, vận chuyển đường bộ & đường thủy...)
- Kiểm toán các khoản phải thu/phải trả khác, phải thu - phải trả nội bộ, các bên liên quan, chuyển giá.
- Kiểm toán Tài sản cố định
- Kiểm toán các khoản dự phòng, trích trước chi phí
- Hoạt động tuyển dụng, công tác hành chính, văn thư, chấm công, tăng ca, tính
lương.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học thuộc các ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên hoặc đã làm việc trong ngành thức ăn chăn nuôi từ 1 năm trở lên
- Có hiểu biết về ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Có hiểu biết về hệ thống hoạt động của công ty sản xuất 
- Hiểu biết và nắm vững các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty
- Có kỹ năng trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán nội bộ 
- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp kiểm tra-kiểm soát và kiểm tra chi tiết để thực hiện các cuộc kiểm tra tuân thủ
- Có kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm tin học căn bản như Excel, Access, Word, Power point, 
- Ưu tiên kinh nghiệm sử dụng hệ thống SAP/ ERP
- Có khả năng giao tiếp, viết báo cáo, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. 
- Có tính khách quan, bảo mật, trung thực, thận trọng và kiên trì trong công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.