Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện tại, xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh
 • Đề xuất kênh phân phối, mô hình kinh doanh hiệu quả
 • Chịu trách nhiệm giữ và phát triển những khách hàng trọng yếu.
 • Bán các sản phẩm thức ăn, con giống và các sản phẩm khác theo định hướng công ty.
 • Xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, đề xuất giải pháp, chính sách, nguồn lực...phục vụ cho hoạt động bán hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng quản lý vòng tiền kinh doanh, nuôi cá hiệu quả. Giúp khách hàng và công ty giảm các rủi ro trong kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số theo định hướng của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hội thảo, tham quan,... phù hợp theo từng thời điểm và vùng thị trường.
 • Truyền thông các mô hình hiệu quả thông qua trại mô hình, bằng chứng năng suất (POP),...
 • Thực hiện việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh,... theo định hướng của bộ phận kinh doanh và Marketing
 • Theo dõi và thực thi báo cáo công việc được phân công.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ
 Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành : Nuôi trồng thuỷ sản/ Ngư y/ Kinh tế thuỷ sản/ Bệnh học Thủy sản,.....
KIẾN THỨC
- Chuyên ngành về nuôi trồng thuỷ sản
- Bán hàng và Marketing
- Làm việc đội nhóm
- Quản lý hiệu suất làm việc cá nhân.
KỸ NĂNG
Có hiểu biết và áp dụng được:
- Chuyên ngành về nuôi trồng thuỷ sản
- Bán hàng và Marketing
- Làm việc đội nhóm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.