Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Định hướng kế hoạch truyền thông, chịu trách nhiệm triển khai và tư vấn triển khai truyền thông đến các đối tượng bên ngoài: báo chí, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà đầu tư, chính phủ và cộng đồng
- Truyền thông xây dựng thương hiệu tập đoàn
- Xây dựng framework, kế hoạch truyền thông, nhằm xây dựng thương hiệu tập đoàn ở khía cạnh tăng trưởng bền vững và phát triển bền vững vê xã hội, môi trường / với các đối tượng bên ngoài tổ chức (NCC, khách hàng, đối tác, người tiêu dùng, cơ quan chính quyền...) 
- Phát triển toolkit và trực tiếp thực thi hoặc dẫn dắt việc thưc thi các chiến dịch truyền thông thương hiệu ra bên ngoài; đưa ra định hướng, kế hoạch, sáng kiến truyền thông thương hiệu nhất quán với các đối tượng dự phần (1) Báo chí, (2) Khách hàng (3) Đối tác, NCC và (4) Nhà đầu tư và (5) Chính phủ và cộng đồng 
- Chịu trách nhiệm về xây dựng hình ảnh thương hiệu Tập đoàn để đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động truyền thông ra bên ngoài (Handbook cho Top Management; Hướng dẫn truyền thông ra bên ngoài; Brand Health Check; Brand Audit)
- Phát triển và quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông bên trong và bên ngoài nhất quán (PR, Social, influencing marketing via media, KOLs) 
- Xây dựng và triển khai, audit việc thực hiện quy trình truyền thông cho đối tượng nội bộ và bên ngoài 
- Kết nối, gây ảnh hưởng với các cơ quan tố chức chuyên trách để có được những bằng khen, chứng nhận, câu claims về tính năng sản phẩm, dịch vụ để xây dựng thương hiệu 
Truyền thông xây dựng thương hiệu sản phẩm (chuỗi) 
- Phối hợp với Ngành và phòng ban liên quan để xây dựng mục tiêu và kế hoạch triển khai, triển khai hoặc dẫn dắt triển khai truyền thông nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm trong chuỗi Feed-Farm-Food 
- Quan hệ báo chí và phòng ngừa khủng hoảng truyền thông
- Phối hợp với Line Manager và các phòng ban chức năng xây dựng chiến lược và quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông. Thực thi quản lý khủng hoảng truyền thông; xây dựng tài liệu Hướng dẫn nhận diện khủng hoảng.
- Xây dựng chiến lược và thực thi quản lý quan hệ báo chí để thúc đẩy độ phủ thương hiệu trên truyền thông theo đúng nội dung, thông điệp đã đề ra.
- Chuẩn bị media briefing cho lãnh đạo trả lời phỏng vấn báo chí; các tài liệu media kit, TCBC; tổ chức sản xuất và quản lý các sự kiện với báo chí theo mục tiêu truyền thông thương hiệu đề ra 
- Chịu trách nhiệm phòng ngừa và quản trị rủi ro truyền thông trên báo chí và social media kịp thời, hiệu quả khi xảy ra sư cố liên quan đến truyền thông thương hiệu
Xây dựng đội ngũ Truyền thông có năng lực 
- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phát triển năng lực cho nhân sự truyền thông ngắn - trung - dài hạn 
- Phát triển nhân sự kế thừa giai đoạn 
- Phối hợp Nhân sự Đào Tạo Xây dựng nội dung huấn luyện phổ biến kiến thức truyền thông cho nhân sự liên quan trong Khối và Tập đoàn

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, cao học chuyên ngành 
- Chuyên môn về xây dựng Thương hiệu, Chiến lược Truyền thông & Thực tiễn Truyền thông cũng như các luật và quy định hiện hành.
- Kỹ năng tư duy phản biện
- Kỹ năng tổ chức xuất sắc và chú ý đến từng chi tiết
- Quản lý dự án một cách tối ưu 
- Quản lý con người, kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng
- Yêu cầu có trên 05 năm kinh nghiệm về thương hiệu, truyền thông.
- Có kinh nghiệm làm việc hoặc hợp tác với các phương tiện truyền thông cấp 01 là một lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.