Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng trại trực tiếp lớn, khách hàng doanh nghiệp có quy mô sản lượng > 10.000 tấn/năm, nhằm đóng góp cho sự tăng trưởng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của công ty.

 • Xây dựng chương trình và định hướng hoạt động 1-5 năm, theo chiến lược của ngành và tập đoàn
 • Xây dựng ngân sách và chương trình hành động để đạt được mục tiêu ngân sách
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giá, chính sách bán hàng và dịch vụ khách hàng.
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng cho nhu cầu phát triển và dịch vụ khách hàng.
 • Phối hợp với các phòng ban có liên quan để triển khai thực hiện nhằm đạt các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra
 • Chịu trách nhiệm về kết quả sản lượng, doanh thu và lãi lỗ của hoạt động đảm trách.
 • Triển khai thực hiện hoặc cùng tham gia thực hiện các dự án, các công việc khác được ban Tổng giám đốc giao.
 • Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Tổng giám đốc ngành.

Job Requirement

Kỹ năng và năng lực chuyên môn:

 • Hiểu biết về quy hoạch, thiết kế trại chăn nuôi
 • Hiểu và có khả năng triển khai thực hiện dự án trại chăn nuôi
 • Xây dựng được sơ đồ cấu trúc nhân sự cho một trang trại
 •  Hiểu biết về an toàn sinh học, quản lý sức khẻo vật nuôi
 • Hiểu biết/có kinh nghiệm vận hành trang trại, quản lý chăn nuôi: Có khả năng tổ chức để đưa ra được chương trình hành động, tổ chức thực thi, hướng dẫn được người khác triển khai thực hiện, đo lườn đánh kết quả và chương trình hành động tiếp theo
 • Hiểu biết/kinh nghiệm về thú y, quản lý sức khỏe vật nuôi, quản lý nắng suất, hướng dẫn được người khác triển khai thực hiện/tổ chức được đội ngủ nhân sự đủ năng lực tổ chức thực hiện.
 • Hoạch toán được giá thành chăn nuôi/phối hợp với bộ phận tài chính kế toán xây dựng được hệ thống quản lý tài chính kế toán và hoạch toán giá thành, lãi lỗ, dự báo các chỉ số tài chính cho trại
 • Nhận diện và quản trị rủi ro trong mô hình kinh tế trang trại
 • Có kinh nghiệm tiếp cận, xây dựng mối quan hệ và giải pháp bán hàng cho khách hàng trại lớn, khách hàng doanh nghiệp.
 • Có kinh nghiệm/hiểu biết trong việc xây dựng chương trình marketing
 • Có khả năng/kinh nghiệm trình bày, thuyết trình, thuyết phục.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, kỹ thuật chăn nuôi.

Năng lực quản lý lãnh đạo

 • Xây dựng mục tiêu, giải pháp, quyết định được các giải pháp giải quyết vấn đề trong hoạt động và của đội ngủ.
 • Có khả năng/kinh nghiệm xây dựng phát triển nguồn lực nhân sự: tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân viên
 • Tập trung được nguồn lực để triển khai công việc và tạo được kết quả
 • Xây dựng được tinh thần đội nhóm, văn hóa doanh nghiệp
 • Định hướng và tạo động lực cho nhân viên làm việc, học hỏi và phát triển.

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills: Trưởng phòng cấp cao Kỹ thuật heo, Trưởng Phòng Cấp cao Kỹ thuật heo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/03/2023
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.