Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 - Hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng, tín dụng, thu chi, cân xe đã được các cấp điều hành phê duyệt thông qua.

 - Định hướng nhân viên, xây dựng, đào tạo, phát triển và dẫn dắt đội ngũ nhân viên của bộ phận, phối hợp các phòng ban chức năng để đảm bảo nguồn nhân lực có đủ năng lực và hành vi thái độ làm việc phù hợp, phục vụ khách hàng tốt để thực thi tốt các mục tiêu của công ty, kế hoạch của bộ phận đảm bảo hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

- Theo dõi hoạt động bán hàng, tín dụng của bộ phận, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công việc cho nhân viên khi cần thiết.

- Theo dõi báo cáo tình hình sử dụng chính sách chiết khấu, tín dụng theo từng vùng kinh doanh hợp lý cho giám đốc điều hành từng BU kịp thời.- Kiểm tra & đối chiếu báo cáo sản lượng hàng ngày để đảm bảo báo cáo đúng hạn và chính xác. 

- Kiểm tra & đối chiếu báo cáo tiền hàng ngày đảm bảo báo cáo đúng hạn và chính xác. - Kiểm tra & đối chiếu báo cáo thuế GTGT đầu ra đảm bảo báo cáo đúng hạn và chính xác. 

- Lập báo cáo doanh thu, sản lượng, chiết khấu theo đơn vị kinh doanh, theo nhóm sản phẩm, theo vùng.

- Lập báo cáo đối chiếu tài khoản doanh thu, chiết khấu, hàng bán trả lại chính xác và đúng thời hạn.

- In, gởi thư công nợ, chiết khấu và chi trả chiết khấu tháng, quý, năm chính xác và kịp thời. 

- Kiểm tra và đối chiếu giá bán so với đăng ký giá khi có điều chỉnh trước khi xuất bán.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành về TC-KT.

- Có 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng và công nợ phải thu.

- Kế toán tài chính: có kiến thức về nguyên lý, nguyên tắc kế toán hạch toán, ghi nhận liên quan đến bán hàng, công nợ phải thu, tín dụng, chiết khấu; có thể thực hiện một cách độc lập công việc kế toán cụ thể một phần hành, giám sát người khác liên quan đến công việc kế toán và khả năng xử lý chứng từ một cách độc lập.

- Kế toán quản trị: lập các báo cáo quản trị, kế hoạch ngân sách theo hướng dẫn, thu thập và xử lý số liệu ở cấp độ đơn giản và có hướng dẫn; hiểu biết về kế toán quản trị

- Thuế: áp dụng chính sách thuế một cách cơ bản và có hướng dẫn; hiểu biết về lĩnh vực thuế doanh nghiệp, chính sách thuế liên quan GTGT, TNDN, nhà thầu, XNK...

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.