Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Trở thành một thành viên hoạt động tích cực của nhóm để hoàn thành các yêu cầu công việc hàng ngày một cách kịp thời như đã được đào tạo bởi người quản lý trang trại và theo như SOP.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất trong việc đối xử nhân đạo với vật nuôi.
 • Tuân thủ tất cả các quy tắc và tiêu chuẩn an toàn của công ty nhằm bảo vệ bản thân và vật nuôi.
 • Tuân thủ  tất cả các quy tắc an toàn sinh học nhằm duy trì sức khỏe đàn.
 • Tinh thần học hỏi, sẵn sàng cho các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
 •  Chủ động trao dồi  chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nhằm giúp công ty đạt mục tiêu.

Job Requirement

 • Thực hành chăm sóc heo cơ bản dựa theo quy trình thực hành tiêu chuẩn (SOP).
 • Cần thực hiện vệ sinh và sát trùng cần thiết để đảm bảo vệ sinh.
 • Ghi chép chinh xác dữ liệu dưới trại hàng ngày.
 • Di chuyển heo trong các khu.
 • Loại heo kịp thời và nhân đạo.
 • Ghi chép, cập nhật số liệu Khu.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.