Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Biên soạn & hướng dẫn vận hành, thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống xử lý nước thải.

2. Trực tiếp soạn thảo các biên bản, quy trình, hồ sơ… làm việc với cơ quan liên quan đến môi trường.

3. Tham gia công tác đón tiếp và làm việc với các đòn thể cơ quan liên quan môi trường.

4. Trực tiếp kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống XLNT thuộc trại.

5. Thực hiện qui trình 5S, an toàn sinh học, an toàn lao động, an toàn tài sản của Công ty

6. Theo dõi, kiểm tra và phối hợp khắc phục sự cố trong tất cả các trường hợp bất thường có thể xảy ra.

7. Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

Cao đẳng/ Đại học - chuyên ngành môi trường.

Có kiến thức về chuyên ngành môi trường.

Có kiến thức về an toàn và vận hành các trang thiết bị phục vụ chuyên ngành.

Có kỹ năng phân tích, báo cáo, xử lý vấn đề tốt.

Giao tiếp tốt.

Làm việc nội trú tại trại.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.