Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Định hướng kế hoạch truyền thông, chịu trách nhiệm triển khai và tư vấn triển khai truyền thông đến các đối tượng nhân viên hiện tại và tương lai 

- Truyền thông xây dựng thương hiệu tập đoàn

- Xây dựng framework, kế hoạch truyền thông, nhằm xây dựng thương hiệu tập đoàn ở khía cạnh môi trường làm việc, con người (Employer Branding communications )

- Chịu trách nhiệm về xây dựng hình ảnh thương hiệu Tập đoàn để đảm bảo sự đồng nhất trên toàn hệ thống (Brand Audit; Kiện toàn bộ Corporate Identity System cho từng Ngành - BU - Khối Chức năng; Sổ tay Thương hiệu; Cẩm nang Truyền thông nội bộ; Brand Health Check nội bộ)

- Phát triển toolkit truyền thông thương hiệu cho các chiến dịch lớn hằng năm và trực tiếp thực thi hoặc dẫn dắt việc thưc thi các định hướng, kế hoạch, sáng kiến truyền thông thương hiệu nhất quán với các đối tượng dự phần Nhân viên hiện tại và tương lai

- Phát triển và quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông bên trong và bên ngoài nhất quán (PR, Social, influencing marketing via media, KOLs)

- Kết nối, gây ảnh hưởng với các cơ quan tố chức chuyên trách để có được những bằng khen, chứng nhận, câu claims về môi trường làm việc, con người

- Truyền thông định hướng kinh doanh tố chức, truyền thông lãnh đạo và kết nối nhân viên

- Chuẩn bị, tư vấn nội dung truyền thông lãnh đạo liên quan đến tổ chức, kinh doanh trước nội bộ nhân viên và bên ngoài

- Đề xuất định hướng, nội dung truyền thông, toolkit cho các hoạt động truyền thông triển khai kinh doanh, định hướng tổ chức, xây dựng môi trường làm việc, kết nối nhân viên với mục tiêu kinh doanh, tổ chức

- Tư vấn/ Kết nối, hỗ trợ các phòng ban chức năng hoặc Ngành về các công cụ truyền thông để có thể triển khai chất lượng truyền thông hiệu quả trong nội bộ tập đoàn

- Lên kế hoạch và triển khai truyền thông quản lý sự thay đổi cho những dự án trọng điểm của tập đoàn

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phát triển năng lực cho nhân sự truyền thông ngắn - trung hạn

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, cao học chuyên ngành liên quan
- Yêu cầu có trên 10 năm kinh nghiệm về quản trị thương hiệu, truyền thông trong các tập đoàn lớn.
- Kỹ năng tư duy phản biện
- Kỹ năng tổ chức xuất sắc và chú ý đến từng chi tiết
- Quản lý dự án một cách tối ưu 
- Quản lý con người, kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Assistant Trade Marketing Manager - Food
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Marketing Exce, Marketing Executive Brand, Marketing Executive Food Brand, Marketing Executive Food Brand, food, FMCG, retail, marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: External Communications Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.