Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá các chỉ số tài chính, mô hình tài chính để làm cơ sở  tham mưu cho việc ra quyết định.

- Chịu trách nhiệm lập biểu mẫu và báo cáo phân tích tài chính, báo cáo quản trị.

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh trung & dài hạn cho tất cả các hoạt động SXKD của Tập Đoàn: lãi/lỗ, đầu tư, nhua cầu dòng tiền…

- Chịu trách nhiệm lập ngân sách và quản lí ngân sách: xây dựng mẫu biểu, deadline, tổng hợp lãi/lỗ, đầu tư, nhu cầu dòng tiền….

- Phải chịu trách nhiệm và phân tích được các rủi ro trong kinh doanh khi được yêu cầu và báo cáo lên BGD và HĐQT kết quả báo cáo phân tích

- Thường xuyên rà soát và xem xét các phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và hoạt động đưa ra các giải pháp quản lý tốt từ các số liệu phân tích trình BGD và HĐQT

- Có khả năng lập báo cáo tài chính theo IFRS (lợi thế)

- Có khả năng lập, hiểu báo cáo tài chính hợp nhất

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc cao học về TC-KT & chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp được công nhận và các khóa học quản lý khác.

- Kinh nghiệm: hơn 3 năm về tài chính và kế toán, đặc biệt vế vấn đề phân tích và báo cáo.

- Có hiểu biết về thị trường và khách hàng trong nghành chăn nuôi và thực phẩm từ sản phẩm chăn nuôi.

- Có hiểu biết về các hoạt động của Công ty như: thu mua, kho vận, qui trình sản xuất,  tài chính - kế toán, hành chánh và phát triển nguồn nhân lực, hoạt động bán hàng.

- Nắm rõ các qui định về kế toán, thuế do các cơ quan chức năng ban hành và các chuẩn mực, nguyên lý TC-KT

- Có hiểu biết về hoạt động của các tổ chức tín dụng như ngân hàng, quỹ đầu tư v.v….

- Có kiến thức chung về các vấn đề pháp lý liên quan hoạt động kinh doanh của công ty

- Có kiến thức trong việc quản lý rủi ro, thủ tục kiểm soát liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán

- Có hiểu biết về hệ thống ERP, các phần mềm kế toán, thuế

- Mạnh về kỹ năng phân tích và báo cáo quản trị và tài chính

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Management Accounting Specialist, Management Accounting Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.