Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

'- Tổ chức thực hiện & kiểm soát các hoạt động về thuế, kế toán phù hợp với qui định của Công ty và qui định luật thuế, kế toán liên quan.
- Hoạch định, tổ chức bộ máy kế toán Công ty.
- Thực hiện việc lập báo cáo tài chính, kiểm toán, quản trị, ngân sách và thuế chính xác và đúng thời hạn.
- Xây dựng, hướng dẫn các thủ tục, qui trình hoạt động về kế toán nhằm đảm bảo việc kiểm soát hoạt động & tuân thủ theo đúng định hướng Công ty. 
- Thực hiện hệ thống quản trị rủi ro về thuế, kế toán của Công ty.
- Tuyển dụng, đào tạo & xây dựng đội ngũ kế toán phù hợp & đáp ứng công việc chuyên môn hiện tại & xu xướng phát triển của Công ty.
- Làm việc và duy trì mối quan hệ với cơ quan thuế, kiểm toán, tư vấn thuế và các cơ quan ban ngành có liên quan.
- Tổ chức, hướng dẫn việc lưu trữ các tài liệu kế toán theo qui định.
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng BP/GĐĐH/BTGĐ.

Job Requirement

Kinh nghiệm ít nhất 05 năm làm kế toán chuyên nghiệp, 3 năm làm quản lý
Trung thực, cẩn thận 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Binh Thuan
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng, Nhân viên kế toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kế Toán Tổng Hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ, Compliance Auditor, kiểm soát nội bộ, Internal Audit, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Kiểm toán viên CPA, Internal Controller, Kiểm toán viên nội bộ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ, Kiểm soát nội bộ, Internal Audit, QA/QC, Food
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.