Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Trưởng Phòng Sản Xuất Cấp Cao hợp tác cùng với Giám Đốc Điều Hành BU và Trưởng Phòng Sản Xuất chỉ đạo, điều phối cũng như chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chính sách và mục tiêu của công ty trong một BU. Nhằm đảm bảo  hoạt động chăn nuôi heo đạt được các mục tiêu chiến lược và chiến thuật đã thống nhất của BU.

Trọng tâm của vị trí là hỗ trợ, hướng dẫn và huấn luyện các Trưởng Phòng sản xuất giải quyết vấn đề, đào tạo và vận hành quản lý các trại  được giao cho họ. Phối hợp đào tạo và phát triển sự nghiệp là một trách nhiệm quan trọng. Vị trí đòi hỏi phải đi lại thường xuyên với thời gian dành cho các trại.

Khu vực tuyển: Miền nam hoặc Miền Trung

Quản Lý Trực Tiếp: Giám Đốc Sản Xuất (người nước ngoài)

 • Cung cấp các giải pháp hoạt động hiệu quả để nâng cao doanh thu, lợi nhuận và giảm giá vốn hàng bán để đạt được các mục tiêu tài chính.
 • Phân tích tất cả dữ liệu liên quan đến hoạt động chăn nuôi để xác định tiến độ đạt được các KPI đã nêu và các mục tiêu của OKR
 • Giám sát và báo cáo về các vấn đề hoạt động, cơ hội và xác nhận các mốc thời gian hoàn thành
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm của cụm trại cùng với Giám đốc sản xuất, Giám Đốc Điều Hành BU
 • Theo dõi dữ liệu sản xuất, giới hạn trên, giới hạn dưới và can thiệp khi cần thiết để ngăn ngừa tổn thất cho công ty.
 • Trao đổi với nhóm lãnh đạo cấp cao để xem xét thành tích và thảo luận về những thay đổi cần thiết trong mục tiêu hoặc mục tiêu do tình trạng và điều kiện hiện tại.
 • Phải can thiệp vào việc giải quyết các xung đột tiềm ẩn, giữa các bên liên quan để hợp lý hóa hoạt động.
 • Cung cấp thông tin liên lạc kịp thời giữa các đơn vị hoạt động và phòng ban chức năng khác nhau trong BU
 • Giám sát sự tuân thủ của tất cả các SOP trong mọi hoạt động sản xuất trong hệ thống sản xuất
 • Theo dõi SOP lưu hành và phân phối kịp thời các SOP cập nhật hoặc thay đổi với Bộ Phận Sản Xuất và các trại
 • Đảm bảo các trưởng phòng sản xuất, trưởng trại, phó trại và trưởng khu có kỹ năng đào tạo và có đủ nguồn lực vàcũng như thời gian cần thiết để cấp chứng chỉ cho nhân viên.
 • Hỗ trợ Điều Hành BU về các mối quan hệ với nhà đầu tư bao gồm sửa chữa cơ sở vật chất và nhu cầu vốn
 • Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa (đào tạo đội ngũ, hướng dẫn các dự án công việc / dự án) để đảm bảo đơn vị vận hành và phát triển bền vững.
 • Phối hợp đánh giá, xác định năng lực và đề xuất các chương trình đào tạo năng lực, kỹ năng phù hợp nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên theo yêu cầu công việc.
 • Đào tạo các Trưởng Phòng Sản xuất, Trưởng Trại, Phó Trại và Trưởng Khu cùng với phòng ban chức năng để nâng cao kỹ năng và trình độ năng lực của họ lên mức mong muốn.
 • Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ pháp luật và quy định của công ty
 • Điều phối sự tương tác chủ động của việc chăn nuôi với các bộ phận Thú Y, Điều Phối, Feed, Bảo trì, Nhân sự, Giá trị Gia tăng, Môi trường, Kiểm soát Nội bộ và các bộ phận chức năng khác

Job Requirement

 • Tốt nghiệp lĩnh vực chăn nuôi thú y
 • Tiếng anh giao tiếp tốt
 • Kinh nghiệm quản lý sản xuất chăn nuôi công nghiệp ít nhất 5 năm

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân Viên Thống Kê, Statistician, Chuyên viên phân tích và thống kê dữ liệu, Chuyên viên thống kê, Statistic specialist, Data specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 27/02/2023
 • Location: Southern region
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.